Meddelande om överlåtelse 2022-01-12. Axilia AB har överlåtit samtliga fordringar till IBITLY LTD. Betalning med befriande verkan kan endast ske till IBITLY LTD eller dess angivna ombud eller betalningsmottagare. Meddelande om överlåtelse 2022-03-04 SPSE GROUP AB har överlåtit samtliga fordringar till IBITLY LTD. Betalning med befriande verkan kan endast ske till IBITLY LTD eller dess angivna ombud eller betalningsmottagare.

Privat

RÖRLIGT

 

 • Rörligt el-avtal till inköpspris
 • Månadsavgift för endast 99 kr
 • Byt på 2 minuter
 • Upptill 25.000 kWh

MIX 50/50

 

 • Rörligt och fastpris kombinerat
 • Fastpris 50%
 • Rörligt 50%
 • Byt på 2 minuter

FAST

 

 • Fastpris på dina villkor 
 • 1-36 mån fast pris
 • Tryggt och Låg risk
 • Byt på 2 minuter

Ett elavtal med fast pris har ett förutbestämt elpris under avtalstiden. Ett elavtal med rörligt pris har ett pris som baseras på elprisutvecklingen på elbörsen Nordpool. Ett elavtal med mix pris har ett pris som är till hälften bundet och hälften rörligt.

Kunduppgifter
RÖRLIGT
MIX 50/50
FAST
Avtalsinformation
 • Rörligt el-avtal till inköpspris
 • Månadsavgift för endast 55 kr
 • Byt på 2 minuter
 • Upptill 25.000 kWh

Bindningstid

Uppsägningtid

Jag vet inte min årsförbrukning

LÄGENHET
20-49 m2 (ca 2 000 kWh/år)
50-79 m2 (ca 3 000 kWh/år)
80-130 m2 (ca 5 000 kWh/år)

HUS
50-79 m2 (ca 6 000 kWh/år)
80-149 m2 (ca 20 000 kWh/år)
150-250 m2 (ca 25 000 kWh/år)

601,88 KR/MÅNAD

Jämförpris inkl månadsavgift: 662,057 kr/månad

Spotpris

0,35 kr

Påslag

0,04 kr

Elcert

1,90 kr

Volumjustering

0,04 kr

Fast avgift

55 kr

Rabatt

- 1,98 kr

Moms 25%

55,35 kr

Totalt

601,88 kr

Avtalsstart
1.a. Vid signering av avtalet ger Kund fullmakt för, eller den Axilia förordnar i sitt ställe till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. I tillägg får Axilia fullmakt att reaktivera Kund om inte uppsägelse föreligger. Vid tecknande av detta avtal ger jag Axilia en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura till mig. Avtalstid avtalas på kontraktet och uppsägningstiden står under villkor för avtalsformer nedan. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs gällande privat avtal automatiskt över på ett rörligt företagsavtaL med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett rörligt Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning. 1.b. Kund förbinder sig att köpa el från Axilia´s till överenskommet pris under avtalsperioden. 2. Avtalet mellan Kund och Axilia består av Elavtal inklusive Axilia´s avtalsvillkor och branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare, för närvarande EL2012K http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20 ladda%20ner/Branschöverenskommelser/BÖ-2015.01-Svensk-energi-el.pdf respektive EL2012N. Information om konsumenters rättigheter finns här: https://www.axilia.se/radgivning/ samt längst ner på detta avtal. Där beskrivs 11 kap §13 i ellagen exakt hur vi har gått tillväga. 3. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av Axilia för att vara gällande. 4. Axilia kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras. 5. Avtalet träder i kraft från och med det datum du tecknat avtalet och planerad tidpunkt för leverans är 14 dagar från dagens datum ovan om kund inte uppger annat datum. Rätt datum med 14 dagar från dagens datum står i textrutan ”Mitt uppstartsdatum”. Axilia förbehåller sig rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer Axilia tillhanda vid ett senare datum. 6. Axilia tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen. En privatkund kan ångra sig genom att kontakta kundservice inom 14 kalenderdagar, dock tidigast från den dag då Kund fått föreskriven information om sin ångerrätt, muntlig som skriftlig. För ånger och uppsägning önskar vi att ni kontaktar Axilia via telefon, brev eller e-post. Här kan ni även be om vårt standardformulär gällande ånger. Ångerformuläret kan även hämtas på anger. En företagskund som ingår avtal med Axilia har ingen ångerrätt. 7. Avtalsperioden framgår av Elavtal. Axilia ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud. Har Kund tidsbundet Elavtal till en viss tid med annan elleverantöransvar Kund själv för eventuell uppsägning av detta, samt för eventuella brytnings-avgifter om det nuvarande Avtalet sägs upp innan det har löpt ut. 8. Axilia äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan Axilias i förväg lämnade skriftliga medgivande. 9. Axilia har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller införande av energiskatt, mervärdeskatt, prisområden, elcertifikat och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger Axilia rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån. Vid volymavvikelser mot angiven årsvolym äger Axilia rätten att debitera eventuella mellanskillnader. 10.Axilia ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Axilia. Axilias totala ansvar är begränsat till 5 000 SEK för varje enskilt fall om inte förlusten beror på grov vårdslöshet från Axilias sida. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från Axilia. Vid konkurs eller om Axilia måste sluta leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen. 11.Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till ett Rörligt privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning. För företag gäller Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Axilia kräver en separat uppsägning på elhandlarens elavtal för att avtalet ska vara uppsagt på ett korrekt sätt. Om en fullmakt överlåtes till ett elhandelsbolag och ska användas med syftet att säga upp ett elavtal så krävs en skriftlig fullmakt. Det är då viktigt att det tydligt framgår att det avser en uppsägning. För konsumenter föredrar vi för konsumentens säkerhet att en skriftlig uppsägning inkommer. Dock går det även att ringa eller e-posta in uppsägningen. För företag såsom AB, HB och enskilda bolag måste en skriftlig uppsägning skickas in med signatur från företagets firmatecknare vilket skall vara den person som står på avtalet och som tecknat avtalet. Detta skickas in via brev till Axilias adress. Vi godkänner inga uppsägningar från företag som är muntliga eller utan signatur från firmatecknare. 12.Vid flytt medföljer Kunds avtal till ny adress. Axilia har fullmakt att hämta in all nödvändig information från nätägare för uppstart på ny adress. Kund förpliktar sig att meddela Axilia innan flytt. 13.Betalningen för Axilias fakturor skall vara Axilia tillhanda senast den 28:e varje månad. Betalningstiden är ca 20 dagar mellan fakturadatumet och förfallodatumet. Axilias påminnelse / förseningsavgifter är till privatpersoner 60kr per faktura och för företag 450kr per faktura. För företag gäller det, enskilt bolag (med privatpersons personnummer), HB, AB, OB samt föreningar. För påminnelser / förseningsavgifter utgår ingen moms. För företag tillkommer utöver avtalat avtalspris Svenska Kraftnäts avgifter. Dessa avgifter kan variera över tid. Posten på fakturan heter SvK avgift. 14.Förklaring gällande de rörliga prisavtalen: Äventyrlig Rörligt pris, rörligt pris och innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Prisgrupperna motsvarar det faktiska rörliga priset Axilia har för att köpa in elenergi och följer NordPool Spots timspotpris kopplat mot kundens faktiska elanvändning. Utöver det volymviktade timspotpriset från NordPool Spot tillkommer gällande avgifter mot NordPool Spot, Svenska Kraft och Balanskraft. Utöver avgifterna tillkommer gällande garantikravskostnader som NordPool Spot och Svenska Kraftnät ställer ut löpande enligt egna modeller. Utöver detta tillkommer med kund överenskommen marginal till Axilia som utgörs av ett synligt påslag i öre / kWh och en fast månadsavgift per aktiv mätpunkt. Axilia har fr.o.m. ett rörligt påslag på 10% / kWh samt en fast månadsavgift på 75 kr inkl moms till alla nya privat-elkunder Äventyrlig Privat, Rörligt pris och företag innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Både det rörliga elpriset och Axilia rörligapris (avtalen ovan) varierar timme för timme och månad för månad i elpris. Elpriset består av Axilia kostnader för inköp av el och elcertifikat, Axilia kostnad för hantering av kvotplikt avseende elcertifikat, Axilia påslag i öre/kWh och eventuell förbrukningsbaserad årsavgift. För anläggningar med timavräknad förbrukning avser Axilia kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Kundens timvisa energiförbrukning med tillägg för balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. För övriga anläggningar avser Axilia kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Axilia anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. Detta gäller alla avtal. 2. Villkor för avtalsformer: Samtliga avtal aktuella priser avläses nedan. Här specificeras priser i minsta detalj, bindningstider, uppsägningstider. Äventyrlig Privat (Rörligt avtalspris): Läs mer specificerat om rörligt pris under §14.1. Elpriset består av Axilia kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, Axilia påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Avtalet är ett rörligt tillsvidare avtal där elpriset varierar månad till månad och där priset sätts olika varje månad. Avtalet är inget fastpris eller rörligt pris avtal utan ett tillsvidareavtal. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Äventyrlig Privat är ett rörligt elprisavtal, med en fast avgift på 75 SEK inkl moms i månadsavgift, 99SEK ex moms för företag. Bindningstiden bestäms och beskrivs på varje enskilt elavtal individuellt. Om kund däremot väljer att teckna ett annat avtal hos Axilia under uppsägningstiden ändras avtalsformen. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad och företag 12 månader. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett rörligt Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 12 månads uppsägning. Rörligt avtalspris: Läs mer specificerat om rörligt pris under §14.1. Elpriset består av Axilia kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, elskatt, moms, Axilia påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Elpriset varierar månad till månad och sätts av Axilia varje månad och är inte Nord Pools spot pris utan baseras på Axilia rörligt pris av el. Ordinarie fast månadsavgift är 69 SEK /månad enkl moms för konsumenter och 99 SEK /månad ex moms för företag. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Bindningstiden utläses nedan under varje produkt vid tecknande. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 3 månader. Företag har som standard 12 månaders uppsägning, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Vid 3 och 6 månaders avtal är det 36 månads uppsägning för företag. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett rörligt avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 3 månads uppsägning. 50/50 och fast pris Läs mer specificerat om rörligt pris under §14.1. Pristak kan endast garanteras för en 3- månadersperiod i taget, räknat från leveransstart av pristaksavtalet. Pristaket kan då höjas eller sänkas efter då rådande prisbild på marknaden. Elpriset består av Axilia kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, elskatt, moms, Axilia påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Bindningstiden utläses nedan under varje produkt vid tecknande. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad. Företag har som standard 12 månaders uppsägning, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 12 månads uppsägnings tid. Trygghet Fastpris (Fastprisavtal): Energipris och Fast avgift är oförändrade under avtalstiden. Bindningstiden utläses nedan under varje produkt vid tecknande. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad. Företag har som standard 12 månaders uppsägning, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på rörligt avtal Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett rörligt standard Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning. Företag (Rörligt avtalspris): Läs mer specificerat om rörligt pris under §14.1. Elpriset består av Axilia kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, Axilia påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Företag är ett rörligt elavtal, med en fast avgift på 99SEK ex moms i månadsavgift per anläggning. Bindningstiden bestäms och beskrivs på varje enskilt elavtal individuellt. Om kund däremot väljer att teckna ett annat avtal hos Axilia under uppsägningstiden ändras avtalsformen. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Den specifika bindningstiden är 12 månader och uppsägningstiden är 6 månader. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på ett nytt rörligt Företag avtal med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. 15.Faktureringsprincipen som används i Axilia avtalsformer för Privatkunder och Företag är efterskottsbetalning. Skulle Axilia inte fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning. (8 kap 15 § ellagen). Premium Energi Certifiering (PEC) är en valfri tilläggsprodukt på samtliga avtalsformer. Kostnaden är 49 SEK inkl moms / månad för privatpersoner och 99 SEK exkl moms / månad för företag. Denna summa inkluderas i elhandelskostnaden på fakturan om man väljer tilläggsprodukten. PEC gäller från och med kunden väljer tjänsten till det kunden säger upp denna tilläggstjänst. Om faktura inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta på 12% samt inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning. Ränta tas ut från förfallodagen på fakturan. Vid uteblivna mätvärden från nätägare kommer Axilia att fakturera en beräknad förbrukning. Detta kommer i sin tur bli avräknat när korrekta mätvärden inkommit. Perioder med prissäkring är bindande under hela avtalstiden. När kund har valt tilläggprodukten ”miljö el” för 15kr är det 100% förnybar energi vilket innebär 100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. 100% förnybart, Denna tjänst och produkt kan när som helst sägas upp om man kontaktar kundservice. 16.Avtal: Utifall att ett startdatum sätts i detta avtalet kommer avtalet sättas igång av Axilia på valt datum. Kund ansvarar för eventuella straff/bryt-avgifter från andra elbolag. Om Kund bryter avtalet i förtid har Axilia, rätt att följa branschens Allmänna Avtalsvillkor EL2012K http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20 ladda%20ner/Branschöverenskommelser/BÖ-2015.01-Svensk-energi-el.pdf respektive EL2012N, rätt till ekonomisk ersättning från Kund. Kund skall täcka alla eventuella ekonomiska förluster som Axilia pådragit sig vid avtalsbrott. Den direkta förlusten beräknas utifrån allmänna ersättningskrav såsom månadsavgifter, extra tilläggstjänster B2B samt ersättning per kWh. En hanteringsavgift på 49kr inkl moms läggs på samtliga brytavgifter till konsumenter samt företag. 1. Ersättningen från privatpersoner är 15 öre per kWh ex moms under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning från en privatperson oavsett längd kvar på avtal eller storlek på förbrukning är 1 495 SEK vid brutet avtal per anläggning. 2. Ersättning från företag är 15 öre per kWh ex moms under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter och extra tilläggstjänster B2B beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning från ett företag är 25 000SEK vid brutet avtal per anläggning. Utifall årsförbrukning ej kan ges från företag, ges en generell brytavgift om 25 000SEK till företagskunder per anläggning. Vid övriga avslut innan kontraktslut äger Axilia rätt att slutfakturera de kvarvarande månadsavgifterna samt beräknad förbrukning som är överenskommet under kontraktsperioden. 17.Frånkoppling: Frånkoppling får ske om konsumenten, företaget eller organisationen försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Innan frånkoppling sker ska konsumenten, företaget eller organisationen uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse och underrättas om att frånkoppling annars kan ske. Om avtalsbrottet består i att konsumenten, företaget eller organisationen försummat att betala för överföring av el gäller att konsumenten, företaget eller organisationen sedan tiden för rättelse gått ut ska uppmanas att betala inom 21 dagar (gäller privatkunder) och 15 dagar (gäller företagskunder) från det att denne har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att frånkoppling annars kan ske. Frånkoppling får även ske när konsumenten, företaget eller organisationen åsidosätter villkor i avtal beträffande den el som elnätsföretaget överför till konsumenten, företaget eller organisationen och åsidosättandet medför rätt för elhandelsföretaget att begära frånkoppling. Ansvaret för att rätten till frånkoppling föreligger åligger alltid den som begärt åtgärden. Återinkoppling sker först då konsumenten, företaget eller organisationen uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning för elnätsföretagets kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling. Kostnaden för frånkoppling och återinkoppling ska debiteras konsumenten, företaget eller organisationen. Även en hanteringskostnad på 500 kr inkl moms läggs på denna faktura. 11 kap 13 §: 1. Axilia, tel 010-405 92 90, hej@axilia.se , www.axilia.se 2. Axilia åtagande gentemot slutkund är att leverera el under avtalad tid enigt avtalet ovan. Pris och period står ovan i avtalet. Åtagandet är också att vara tillgänglig med kundservice samt rådgivning i energifrågor och kundrättsfrågor. 3. Avtalet träffas vilket är det datum du tecknat avtalet och leverans övertas om kund inte önskar annat datum 14 dagar från dagens datum. Exakt datum står i textboxen ”Mitt uppstartsdatum” på ordersidan. 5. Villkoren för fakturering är varje månad och betalningstid är minst 15 dagar. 6-8. Den specifika uppsägningstiden n för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad. Företag har som standard 12 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett rörligt Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning. 9. Se § 17 för brytavgifter. 10. Om Axilia inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet äger kunden rätt till en ersättning om 300 SEK. 11. 18 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om 1. Konsumentens rättigheter, Konsumenternas rättigheter: Kundservice. Du ska i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss under våra öppettider som du finner under länken kundservice https://www.axilia.se/kundtjanst/. Ring oss gärna på 010 405 92 90. 2. Hur konsumenten ska gå tillväga för att lämna klagomål. Reklamation, skadestånd & klagomål. När du talat med vår kundservice och om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka in en reklamation till vår Kundservice. Blanketten får du genom att kontakta kundservice https://www.axilia.se/kundtjanst. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning. 3. och 4 vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Extern rådgivning och tvistlösning. Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning, finns det flertal externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Dessa organ vänder du dig till för opartisk rådgivning och oberoende användarrådgivning. Kommunala konsumentvägledare: http://www.konsumentverket.se/konsumentfragor–anmalan/konsumentfragor/. I de flesta kommuner är Kommunala konsumentvägledare tillgängliga och de är gratis. Där kan du få råd om du har hamnat i tvist med ett företag. Ring din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter. Energimarknadsinspektionen: http://www.ei.se. Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Sveriges domstolar: http://domstol.se. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Oberoende användarrådgivning där du kan få information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt jämförelseprofiler. Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba- energispartips/. Axila : Ring 010 405 92 90, e-post hej@axilia.se eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun 2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål, 3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och 4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. 12.1 Axilia standard energimix inköp: Den nordiska residualmixen för 2019 består av 5,31 procent förnybart producerad el, 48,17 procent kärnkraftsproducerad el och 46,52 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,52 g/CO2 per kWh och kärnbränsleavfall var 0,00142174 g/kWh 12.2 När kund har valt tilläggsprodukten ”Förnyelsebar el” för 15kr är det 100% förnybar energi vilket innebär 100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. Det betyder 0,000g/kWh i utsläpp av koldioxid och 0,000g/kWh i utsläpp av kärnbränsleavfall. 100% förnybart. Denna tjänst och produkt kan när som helst sägas upp om man kontaktar kundservice. Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2016:914). Detta åtagandet har härmed Axilia fullföljt med punkterna 1-12 ovan och bekräftas av kund när avtalet godkänns. 18.l Avtalsvillkoren skickas med post, e-post, sms eller fax om kunden önskar. 19. På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol och med Stockholms tingsrätt som första instans. 20. Information om behandling av personuppgifter Axilia – GDPR Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik m.m. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, hantera och administrera felanmälningar, hantera och administrera byte eller underhåll av mätare, kunna uppskatta din förbrukning av el och vatten och fjärrvärme, använda för att kontakta dig, erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”, administrera olika kommunikations – och betalningsalternativ, använda som underlag vid fakturering och bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och för statistisk, kundundersökningar och analysändamål samt för samfaktura med elnätsfakturor. Vi har fått dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att kunna ge dig möjligheten att använda dig av våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina personuppgifter kan vi inte registrera dig som kund hos oss och du kan heller inte använda dig av våra tjänster. Vi inhämtar även information ifrån folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller längre om det krävs enligt lag (ex. arkivlagen, bokföringslagen). De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS. Personuppgiftsansvarig är Axilia. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på telefon 010 405 92 90 eller e-post hej@axilia.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
html { scroll-behavior: smooth; } .overlap{ width: 100%; text-align: center; display: flex; justify-content: center; align-items: flex-end; height: 140px; margin-top: -80px; position: absolute; background: linear-gradient(transparent, #f7f7f7); } #showMoreBtn{ padding: 10px; font-size: 1.1rem; background: #e7f0f6; border: 0; color: #707070; width: 130px; border-radius: 7px; cursor: pointer; } #text{ position: relative; display: block; margin-top: 40px; height: 90px; overflow: hidden; } .price-calc-t{ width: 100%; margin-top: 0 !important; } .slidecontainer { display: block; position: relative; margin-top: 40px; width: 100%; margin-bottom: 40px; } .slider { -webkit-appearance: none; width: 100%; height: 10px; border-radius: 5px; background: #d3d3d3; outline: none; opacity: 0.7; -webkit-transition: .2s; transition: opacity .2s; z-index: 1; } .slider:hover { opacity: 1; } .slider::-webkit-slider-thumb { -webkit-appearance: none; appearance: none; display: block; width: 50px; height: 50px; border: 0; background-image: url('https://axilia.se/wp-content/uploads/2020/12/Group-2.png'); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; cursor: pointer; z-index: 999; } .slider::-moz-range-thumb { width: 50px; height: 50px; border: 0; background-image: url('https://axilia.se/wp-content/uploads/2019/02/axeliaenergy2.png'); z-index: 999; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; cursor: pointer; } .switch { position: relative; display: inline-block; width: 38px; height: 22px; } .switch input { opacity: 0; width: 0; height: 0; } .toggler { position: absolute; cursor: pointer; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: #ccc; -webkit-transition: .4s; transition: .4s; } .toggler:before { position: absolute; content: ""; height: 18px; width: 18px; left: 2px; bottom: 2px; background-color: white; -webkit-transition: .4s; transition: .4s; } input:checked + .toggler { background-color: #e7f0f6; } input:focus + .toggler { box-shadow: 0 0 1px #e7f0f6; } input:checked + .toggler:before { -webkit-transform: translateX(16px); -ms-transform: translateX(16px); transform: translateX(16px); } /* Rounded sliders */ .toggler.round { border-radius: 34px; } .toggler.round:before { border-radius: 50%; } .col-container{ width: 100%; flex-wrap: wrap; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; } .first-column{ width: 100%; } .second-column{ width: 100%; margin-top: 28px; } .number-circle { border-radius: 50%; width: 34px; height: 34px; padding: 4px; background: #e7f0f6; color: #707070; text-align: center; font: 24px Arial, sans-serif; } .form-input{ padding: 15px; margin-bottom: 15px; border: 1px solid #e2e2e2; font-size: 0.9rem; background: transparent; } .btn-group__el{ font-size: 15px; display: flex; background: #fff; color:rgba(0,0,0,0.52); justify-content:space-between; padding: 7px 10px; border: 1px solid rgba(0,0,0,0.12) !important; align-items: center; margin-bottom: 10px; cursor: pointer; } .btn-group__el_active{ border: 2px solid #e7f0f6 !important; } .bind-btn-container{ margin-top: 40px; } .bind-btn-container button{ padding: 6px; width: 80px; background: transparent; border: 1px solid #e2e2e2; cursor: pointer; } .button-container{ display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; align-items: center; } .button-container:nth-child(1){ margin-buttom: 60px; } #avtalsinformation{ display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; } .bind-btn-container p{ display: flex; font-size: 1.2rem; margin: 20px 0; justify-content: center; width: 200px; } .bind-btn-container .active-btn{ border: 2px solid #e7f0f6 !important; padding: 6px; width: 80px; border: 1px solid #e2e2e2; } .avtals-h{ margin-top: 35px; margin-bottom: 10px; text-align: center; } .item{ padding: 6px; display:flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px; } .item_active{ background: rgba(0,0,0,0.05) } #slider-accordion{ margin-bottom: 50px; display: none; } .table-container{ margin-top: 30px; } .accordion { margin-top: 20px; background-color: #e7f0f6; color: #fff; cursor: pointer; padding: 18px; width: 100%; border: none; text-align: center; outline: none; font-size: 16px; transition: 0.4s; } .accordion:after { content: '▾'; color: #fff; font-size: 13px; margin-left: 5px; } .active:after { content: "▴"; } .panel { padding: 0 18px; background-color: rgba(0,0,0,0.05); max-height: 0; overflow: hidden; transition: max-height 0.2s ease-out; } @media screen and (min-width: 900px){ .col-container{ flex-direction: row; } .first-column{ width: 48%; margin-right: 2%; } .second-column{ width: 48%; margin-left: 2%; } .button-container{ flex-direction: row; justify-content: space-evenly; } .button-container:nth-child(1){ margin-bottom: 0; } #avtalsinformation{ align-items: start; justify-content: center; } .bind-btn-container p{ display: block; font-size: 1rem; margin: 0; margin-right: 10%; } .avtals-h{ text-align: left; } .table-container{ margin-top: 50px; display: flex; justify-content: space-between; } .slidecontainer{ width: 100%; } .info-box{ margin-right: 30px; } .price-calc-t{ width: 50%; margin: 0 25%; } } $( function() { $( "#datepicker" ).datepicker(); } ); //email-vars let name = ''; let surname = ''; let personnummer = ''; let telefonnummer = ''; let emailAdr = ''; let chosenOption = 'RÖRLIGT'; let avtalsstart = ''; let gatuadress = ''; let postnummer = ''; let elforbrukning = 15000; let ipNumber = ''; let bindningstid = '12 mån'; let uppsagningtid = '3 mån'; const firstTopBtn = document.querySelectorAll('.top-btn')[0]; const secondTopBtn = document.querySelectorAll('.top-btn')[1]; const thirdTopBtn = document.querySelectorAll('.top-btn')[2]; const text = document.getElementById('text'); const overlap = document.querySelector('.overlap'); const showMoreBtn = document.getElementById('showMoreBtn'); showMoreBtn.onclick = () => { text.style.height = "auto"; overlap.style.display = "none" } const sliderCheckbox = document.querySelector("#slider-checkbox"); const rangeSlider = document.querySelector("#range-slider"); const sliderAccordion = document.querySelector("#slider-accordion"); const priceCell = document.querySelector('#fast-avgift'); sliderCheckbox.addEventListener('change', function() { if (this.checked) { rangeSlider.style.display = "none"; sliderAccordion.style.display = "block" } else { rangeSlider.style.display = "block"; sliderAccordion.style.display = "none" } }); const elfor = document.getElementById('elforbrukning'); const sliderRange = document.getElementById('myRange'); elfor.addEventListener('change', () => { sliderRange.value = elfor.value; }) const firstButton = document.getElementById("btn-g-1"); const secondButton = document.getElementById("btn-g-2"); const thirdButton = document.getElementById("btn-g-3"); const bindBtnContainer = document.querySelector('.bind-btn-container').children[0].children[1]; const uppBtnContainer = document.querySelector('.bind-btn-container').children[1].children[1]; const fourthButton = bindBtnContainer.children[0]; const fifthButton = bindBtnContainer.children[1]; const sixthButton = bindBtnContainer.children[2]; const seventhButton = bindBtnContainer.children[3]; const eighthButton = uppBtnContainer.children[0]; const ninthButton = uppBtnContainer.children[1]; const tenthButton = uppBtnContainer.children[2]; const eleventhButton = uppBtnContainer.children[3]; const avtalsinformation = document.getElementById("avtalsinformation"); const btnClickHandler = (id) => { if(id === 1){ firstButton.classList.add("btn-group__el_active"); secondButton.classList.remove("btn-group__el_active"); thirdButton.classList.remove("btn-group__el_active"); avtalsinformation.innerHTML = `
 • Rörligt el-avtal till inköpspris
 • Månadsavgift för endast 55 kr
 • Byt på 2 minuter
 • Upptill 25.000 kWh
 • `; chosenOption = 'RÖRLIGT'; priceCell.innerHTML = '55 kr'; } else if(id === 2){ firstButton.classList.remove("btn-group__el_active"); secondButton.classList.add("btn-group__el_active"); thirdButton.classList.remove("btn-group__el_active"); avtalsinformation.innerHTML = `
 • Rörligt och fastpris kombinerat
 • Fastpris 50%
 • Rörligt 50%
 • Byt på 2 minuter
 • `; chosenOption = 'MIX 50/50'; priceCell.innerHTML = '75 kr'; } else if(id === 3){ firstButton.classList.remove("btn-group__el_active"); secondButton.classList.remove("btn-group__el_active"); thirdButton.classList.add("btn-group__el_active"); avtalsinformation.innerHTML = `
 • Fastpris på dina villkor
 • 1-36 mån fast pris
 • Tryggt och Låg risk
 • Byt på 2 minuter
 • `; chosenOption = 'FAST'; priceCell.innerHTML = '99 kr'; } else if(id === 4){ eighthButton.click(); fourthButton.classList.add("active-btn"); fifthButton.classList.remove("active-btn"); sixthButton.classList.remove("active-btn"); seventhButton.classList.remove("active-btn"); bindningstid = '12 mån'; } else if(id === 5){ fourthButton.classList.remove("active-btn"); fifthButton.classList.add("active-btn"); sixthButton.classList.remove("active-btn"); seventhButton.classList.remove("active-btn"); bindningstid = '24 mån'; ninthButton.click(); } else if(id === 6){ fourthButton.classList.remove("active-btn"); fifthButton.classList.remove("active-btn"); sixthButton.classList.add("active-btn"); seventhButton.classList.remove("active-btn"); bindningstid = '3 år'; tenthButton.click(); } else if(id === 7){ fourthButton.classList.remove("active-btn"); fifthButton.classList.remove("active-btn"); sixthButton.classList.remove("active-btn"); seventhButton.classList.add("active-btn"); bindningstid = '4 år'; eleventhButton.click(); } else if(id === 8){ eighthButton.classList.add("active-btn"); ninthButton.classList.remove("active-btn"); tenthButton.classList.remove("active-btn"); eleventhButton.classList.remove("active-btn"); uppsagningtid = '3 mån'; fourthButton.click(); } else if(id === 9){ eighthButton.classList.remove("active-btn"); ninthButton.classList.add("active-btn"); tenthButton.classList.remove("active-btn"); eleventhButton.classList.remove("active-btn"); uppsagningtid = '3 mån'; fifthButton.click(); } else if(id === 10){ eighthButton.classList.remove("active-btn"); ninthButton.classList.remove("active-btn"); tenthButton.classList.add("active-btn"); eleventhButton.classList.remove("active-btn"); uppsagningtid = '1 mån'; sixthButton.click(); } else if(id === 11){ eighthButton.classList.remove("active-btn"); ninthButton.classList.remove("active-btn"); tenthButton.classList.remove("active-btn"); eleventhButton.classList.add("active-btn"); uppsagningtid = '6 mån'; seventhButton.click(); } } firstButton.onclick = () => btnClickHandler(1); secondButton.onclick = () => btnClickHandler(2); thirdButton.onclick = () => btnClickHandler(3); fourthButton.onclick = () => btnClickHandler(4); fifthButton.onclick = () => btnClickHandler(5); sixthButton.onclick = () => btnClickHandler(6); seventhButton.onclick = () => btnClickHandler(7); eighthButton.onclick = () => btnClickHandler(8); ninthButton.onclick = () => btnClickHandler(9); tenthButton.onclick = () => btnClickHandler(10); eleventhButton.onclick = () => btnClickHandler(11); $.getJSON('https://api.ipify.org/?format=json', function(data) { ipNumber = JSON.stringify(data.ip, null, 2); }); firstTopBtn.onclick = (e) => { chosenOption = 'RÖRLIGT'; firstButton.click(); } secondTopBtn.onclick = (e) => { chosenOption = 'MIX 50/50'; secondButton.click(); } thirdTopBtn.onclick = (e) => { chosenOption = 'FAST'; thirdButton.click(); } document.getElementById('klar'); klar.onclick = () => { name = document.getElementById('name').value; surname = document.getElementById('surname').value; personnummer = document.getElementById('personnummer').value; telefonnummer = document.getElementById('telefonnummer').value; emailAdr = document.getElementById('emailAdr').value; avtalsstart = document.getElementById('datepicker').value; emailSend(); } const slider = document.getElementById("myRange"); const sliderFill = document.querySelector('.slider-fill'); slider.oninput = function() { let value = this.value / 1000 * 3.44828 - 3.44828; elforbrukning = this.value; document.getElementById('elforbrukning').value = this.value; sliderFill.style.width = `${value}%`; } const emailSend = () => Email.send({ SecureToken : "882b5fd0-123a-4444-aa6b-50fb81d0da79", To : 'hej@axilia.se', From : "energyhubtest@gmail.com", Subject : "Info on axilia", Body : `fornamn: ${name}, efternamn: ${surname}, personnummer: ${personnummer}, telefonnummer: ${telefonnummer}, email: ${emailAdr}, ip: ${ipNumber}, chosen option: ${chosenOption}, bindningstid: ${bindningstid}, uppsagningtid: ${uppsagningtid}, avtalsstart: ${avtalsstart}, elforbrukning: ${document.getElementById('elforbrukning').value}, anlaggnings-id: ${document.getElementById('anlaggnings').value} date when klar was pressed: ${new Date()}` }).then( document.location.href = 'https://axilia.se/confirm-mail/' ); const acc = document.getElementsByClassName("accordion"); let i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener("click", function() { this.classList.toggle("active"); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.maxHeight) { panel.style.maxHeight = null; } else { panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + "px"; } }); } myRange.onchange = () => calcPrice(); document.getElementById('elforbrukning').onchange = () => calcPrice(); const jamforHandler = () => { document.getElementById('first-display').style.display = "block"; document.getElementById('second-display').style.display = "block"; document.getElementById('third-display').style.display = "block"; document.getElementById('jamfor').style.display = "none" calcPrice(); } const calcBtn = document.querySelector('#jamfor'); calcBtn.onclick = () => jamforHandler(); const firstPriceHeading = document.querySelectorAll('.totalPrice')[0]; const secondPriceHeading = document.querySelectorAll('.totalPrice')[1]; const moms = document.querySelector('#moms'); const calcPrice = () => { const itemPrice = chosenOption === "RÖRLIGT" ? 55 : chosenOption === "FAST" ? 99 : 75; const elf = Number(document.getElementById('elforbrukning').value) 15000; const totalPrice = (0.4375 * (elf / 12) + itemPrice); moms.innerHTML = (0.35 + itemPrice) + "kr"; firstPriceHeading.innerHTML = totalPrice.toFixed(2) + " KR/MÅNAD"; secondPriceHeading.innerHTML = totalPrice.toFixed(2) + " kr"; document.getElementById("jamforpris").innerHTML = (totalPrice + totalPrice * 0.1).toFixed(2); return false; }